Haider Ackermann S/S 2019 Paris

ghost

Grand Dame
Jul 25, 2017
1,713
3,239
United States
Willy Morsch (O)
KIM_1864.jpg

Sora Choi
KIM_1870.jpg

Hyun Ji Shin
KIM_1884.jpg

Estella Brons
KIM_1910.jpg

Meghan Collison
KIM_1940.jpg

Talis Kyra
KIM_1968.jpg

Hannah Elyse
KIM_1994.jpg

Lara Mullen
KIM_2008.jpg

Katia Andre
KIM_2030.jpg

Kaila Wyatt
KIM_2042.jpg

Oyku Bastas
KIM_2050.jpg

Ondria Hardin
KIM_2060.jpg

Adut Akech
KIM_2074.jpg

Chu Wong
KIM_2084.jpg
 
  • Like
Reactions: 1 user