Mother of Pearl LFW S/S 2016 Showlist

gemmwang

Rising Star
Sep 5, 2014
728
513
Europe
gemmwang.tumblr.com
Last edited:
Eva Klimkova (O)
KIM_4382.jpg


Anna Grostina
KIM_4395.jpg


Vivienne Rohner
KIM_4407.jpg


Alexandra Wright
KIM_4423.jpg


Jing Wen
KIM_4438.jpg


Maria Clara
KIM_4452.jpg


Alecia Morais
KIM_4464.jpg


Florence Kosky
KIM_4478.jpg


Paige Stevens
KIM_4492.jpg


Cong He
KIM_4505.jpg


Sofie Hemmet
KIM_4519.jpg


Nina Marker
KIM_4531.jpg


Frances Coombe
KIM_4547.jpg


Sandra Schmidt
KIM_4565.jpg


Sasha Antonowskaia
KIM_4578.jpg


Clarice Vitkauskas
KIM_4591.jpg


Eva Klimkova #2
KIM_4603.jpg


Matilda Lowther
KIM_4618.jpg


Saadi Schimmel
KIM_4633.jpg


Megan Deverson
KIM_4649.jpg


Anna Grostina #2
KIM_4664.jpg


Alecia Morais #2
KIM_4675.jpg


Vivienne Rohner #2
KIM_4692.jpg


Paige Stevens #2
KIM_4711.jpg


Florence Kosky #2
KIM_4732.jpg